Årsredovisning

Stadgar

Energideklaration

Kontakta styrelsen om du vill ha information om vår energideklaration.

Radonmätning

Radonmätning 2020 indikerar att årsmedelvärdet av radongas 
understiger riktvärdet på 200 Bq/m2. Utifrån inkomna mätresultat bedömer miljöenheten att radonhalten i våra fastigheter inte medför att några åtgärder behöver vidtas.